Nyheter


Årsstämma 2023


Lördagen den 20 maj 2023 kl. 11.30


Kommer att hållas i Pitsund-Högsböle byastuga.


Mvh Styrelsen


Länk till Dagordning


Köranvisning från Småskärsuddsvägen:

Ta höger upp på gamla E4

I böjen längst bort på rakan , ta höger mot Södra Armen

Första huset på höger hand är ByastuganAvslag av ansökan.


Beslut: Länsstyrelsen beslutar att avslå ansökan. 


Beskrivning av ärendet Den 12 augusti 2021 inkom Jan Kaale med en ansökan om lokala trafikföreskrifter för väg 12441.1 angående lägre hastighet än 70 km/timmen. 


Trafikverket har tagit del av ansökan och yttrat sig över den. I deras yttrande framkommer följande.


Trafiklagstiftningen ställer den långtgående krav på den som vistas på vägen. Trafikens grundbestämmelse säger att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna samt att en vägtrafikant ska visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.

Det är också en fordonsförares skyldighet att inom ramen för högsta tillåtna hastighet anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver. Vägens utformning, anslutande vägar, utfarter, andra trafikanter på eller vid vägen och sikt är exempel på sådana företeelser som gör att hastigheten måste anpassas till situationen.

Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna på den del av vägen som föraren kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.


De allmänna varsamhetsreglerna som finns i trafikförordningen är något varje fordonsförare ska känna till. Om det finns anledning att anta att en rimlig hastighetsanpassning inte kan ske på grund av att förhållandena är dolda eller kan missbedömas, kan det finnas anledning att genom lokala trafikföreskrifter sänka den högsta tillåtna hastigheten. Det kan också finnas skäl att sänka hastighetsbegränsningen på en väg i en by som visserligen ligger utanför tättbebyggt område, men som har karaktär av tättbebyggt område.


Trafikverket Region Nord har besökt platsen och finner att förhållandena utmed den aktuella sträckan inte är dolda eller kan missbedömas. Sikten längs sträckan är generellt god och anslutningar ligger väl synligt från vägen. Sträckan torde i första hand trafikeras av de permanent- och fritidsboende som har fastigheter i området och därmed är väl bekanta med trafikmiljön och förhållandena och har möjlighet att anpassa sin hastighet för att bidra till en säker trafikmiljö för alla.


Hastigheten på enskilda vägar regleras i första hand av de allmänna varsamhetsreglerna detta ska kunna gälla även på den sökta sträckan Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Nord, anser med hänvisning till ovanstående, att en hastighetssänkning på enskild väg 12441.1 mellan Högsböle och Småskärsudden, Piteå kommun, inte är motiverad. Web admin Magnus Jonsson