Nyheter

Småskärsuddsvägens Samfällighetsförening

Sedan 1980

Årsstämma 2019

Årets stämma kommer att hållas på Piteå Havsbad den 18 maj kl 10:00

Följ skyltning från reception.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda . Styrelsen redovisar dessa på stämman.

Mailas till webadmin eller ordförande Ola Burström .


Dagordning

Småskärsuddsvägens samfällighetsförening

Kallelse till

Årsstämma 2019-05-18  Kl. 10.00, Piteå Havsbad

Dagordning

 1. Stämmans öppnande samt fastställande av dagordning
 2. Godkännande av kallelse
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av stämmoordförande och sekreterare
 5. Val av justerare för stämmoprotokollet
 6. Behandling av styrelsens berättelse för 2018
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
 10. Ersättning till styrelsen och revisorer
 11. Förslag till budget
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 18. Stämmans avslutandeWeb admin Magnus Jonsson